loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chính sách quản lý năng lượng và bảo toàn tài nguyên

Ngày tạo: 22:33:16 22-08-2016


Chính sách quản lý hiệu quả năng lượng:

 

Là một phần trong chính sách môi trường của công ty, Visal cam kết chịu trách nhiệm quản lý năng lượng và thực hành quản lý hiệu quả năng lượng xuyên suốt tất cả đội tàu và văn phòng, trong điều kiện chi phí cho phép để làm như vậy. Visal  sẽ giảm sử dụng năng lượng và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng cách tối ưu hóa sử dụng năng lượng và áp dụng các biện pháp quản lý năng lượng hiệu quả tốt nhất. Điều này sẽ hỗ trợ tàu trong việc đáp ứng mục tiêu giảm lượng phát thải khí CO2 được lập trong Kế hoạch Quản lý hiệu quả năng lượng của đội tàu.


Để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, VISAL sẽ:

 

- Thông qua thực tiễn quản lý năng lượng hiệu quả và đạt được mục tiêu kiểm soát tiêu thụ năng lượng bằng cách soát xét và cải tiến việc mua, tiêu thụ và đào tạo thực hành.

 

- Thường xuyên theo dõi việc sử dụng năng lượng trên tàu và văn phòng;

 

- Báo cáo hàng quý về sử dụng năng lượng tại cuộc họp của Ban Điều Hành;

 

- Thiết lập một Kế hoạch Quản lý năng lượng hiệu quả cho từng tàu, bao gồm một Ban quản lý hiệu quả  Năng lượng trên tàu và công ty; đưa ra các gói giải pháp cụ thể cho từng tàu để thực hiện mục tiêu đề ra với các điều khoản thỏa thuận tham khảo phù hợp với luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam và IMO;

 

- Xác định và thực hiện các cách để nâng cao nhận thức nhân viên liên quan đến hiệu quả sử dụng năng lượng;

 

- Đánh giá hiệu suất năng lượng hiệu quả và Kế hoạch Quản lý năng lượng hiệu quả hàng năm và năm năm;

 

Mục tiêu:

- Mục tiêu của công ty: Cuối năm 2020 giảm 5% lượng phát thải khí CO2 bình quân của đội  tàu (thông qua chỉ số hoạt động hiệu quả năng lượng EEOI) so với số liệu thực tế năm 2015

- Mục tiêu với từng tàu: Cuối năm 2020 giảm lượng phát thải khí CO2 (thông qua chỉ số hoạt động hiệu quả năng lượng EEOI) bình quân của từng  tàu xuống 5% so với năm 2015.

 

Chính sách bảo toàn nguồn tài nguyên:

 

Nhận thấy nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, Công ty cố gắng hết sức để quản lý đội tàu và các phòng ban trên bờ hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu ở mức thấp nhất sự lãng phí nguồn tài nguyên này.

 

Công ty nhận thấy rằng cán bộ công nhân viên trên bờ và thuyền viên dưới tàu phải có nhiệm vụ và ý thức đồng thời cố gắng đẩy mạnh nhận thức về bảo toàn nguồn tài nguyên.

 

Công ty sẽ xem xét bảo vệ nguồn tài nguyên trong quá trình đóng tàu, sửa chữa và bảo dưỡng tàu. Về vấn đề này theo ý kiến của các chuyên gia công nghiệp ở đâu thấy phù hợp thì giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực phải được xem xét quyết định.

 

Công ty sẽ không sử dụng bất kỳ chất amiăng nào trên các tàu và các khuyến nghị của Tổ chức IMO phải luôn luôn được tuân thủ trong quá trình phân huỷ bất cứ chất gì.

 

Bất kể sức ép về mặt tài chính và lợi nhuận trong kinh doanh đối với một Chủ tàu, cam kết của Công ty về bảo toàn nguồn tài nguyên phải luôn luôn được lưu ý và ưu tiên hàng đầu.


 

                                                                                                Ngày 20 tháng 05 năm 2016

                  TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                            

                                                                                                       NGUYỄN VĂN BÊ

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN TÀI NGUYÊN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN TÀI NGUYÊN
2 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN TÀI NGUYÊN - ENGHLISH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN TÀI NGUYÊN - ENGHLISH