loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chính sách quản lý lao động hàng hải

Ngày tạo: 22:38:07 22-08-2016


      Công Ty Cổ Phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam thực thi và liên tục cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn, đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Quản lý An toàn. Công ty cũng đáp ứng các yêu cầu theo Công ước Lao động Hàng hải và các yêu cầu của Quốc gia, quốc tế liên quan.

 

      Công ty đề ra Chính sách về Quản lý Lao động Hàng hải như sau:

 

  1. Thuyền viên trên các tàu của Công ty được đối xử công bằng, không bị cưỡng bức hoặc bắt buộc;

 

  1. Thuyền viên làm việc trên tàu của Công ty được hưởng mọi quyền lợi, chế độ theo các quy định của Quốc gia và Quốc tế liên quan;

 

  1. Công ty thiết lập chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đảm bảo thuyền viên có môi trường làm việc an toàn và tiện nghi trên tàu, được chăm sóc y tế cả trên bờ và trên tàu, được tiếp cận các dịch vụ tiện ích trên bờ;

 

  1. Thuyền viên có cơ hội được học tập để nâng cao trình độ và thăng tiến;

 

       Công ty cam kết trả lương đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể đã ký kết, giải quyết hoặc chuyển cấp giải quyết triệt để những khiếu nại hợp pháp và chính đáng của thuyền viên.

 

 

                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2016.

                                                                 TỔNG  GIÁM  ĐỐC

                                                                     

 

                                                                  NGUYỄN  VĂN  BÊ

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
2 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - ENGHLISH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - ENGHLISH