loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chính sách quản lý an toàn và bảo vệ môi trường

Ngày tạo: 15:07:17 17-08-2016


Công ty Cổ Phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam (Visal) thiết lập, thực hiện và duy trì HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN  áp dụng cho văn phòng  và đội tàu của Công ty quản lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

 

  1. Lập ra các tác nghiệp an toàn trong khai thác tàu và môi trường làm việc an toàn;
  2. Đánh giá mọi rủi ro đã được xác định đối với tàu, con người và môi trường và thiết lập các biện pháp bảo vệ;
  3. Liên tục hoàn thiện các kỹ năng quản lý an toàn của cán bộ trên bờ và các thuyền viên trên các tàu, bao gồm cả sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp liên quan tới an toàn và bảo vệ mội trường.

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN của Công ty được thiết lập nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Bộ Luật Quản lý An toàn Quốc tế đã quy định  và :

 

  • Tuân theo các quy phạm và các quy định bắt buộc
  • Có lưu tâm đến những Bộ luật , những nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn thích    hợp mà Tổ chức Hàng Hải Quốc tế, các Chính quyền Hành chính, các Tổ chức phân cấp và các Tổ chức công nghiệp Hàng hải đã khuyến cáo.

Thay mặt toàn thể nhân viên Công ty, tôi cam kết thực hiện, duy trì, cập nhật và hoàn thiện HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, bảo đảm tất cả các hoạt động đều được thực hiện theo đúng Sổ tay Quản lý An toàn.

 

Tôi cam kết Chính sách này được thực hiện ở tất cả các cấp của Công ty, cả ở trên bờ và dưới tàu.

 

Ngày 20 tháng 05 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN VĂN BÊ

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
2 CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - ENGHLISH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - ENGHLISH