loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chi nhánh III Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Chi nhánh III Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam:


Địa chỉ : 30/343 Đà nẵng, TP Hải Phòng.


Tel : 0225 3766451.


Fax : 0225 3741469.

 

TỔ CHỨC CHI NHÁNH GỒM CÓ:

 

- Phòng Tổng Hợp

- Phòng Tài Chính Kế Toán.

 

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG:

 

Chi nhánh thực hiện công tác Tài chính kế tóan, Kinh tế kế họach và Tổ chức lao động tiền lương theo quyết định số 125/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ VN v/v  phân cấp quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.