loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Chi nhánh I Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Ngày tạo: 14:11:02 29-08-2016


Chi nhánh I Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam:
 

CHI NHÁNH I CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM


Địa chỉ: 24 Tuệ Tĩnh, Phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu.


Tel : 0254 3848467


Fax : 0254 3848568

 

TỔ CHỨC CHI NHÁNH GỒM CÓ:

 

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Tài chính kế tóan

 

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG:

 

Chi nhánh thực hiện công tác Tài chính kế tóan, Kinh tế kế họach và Tổ chức lao động tiền lương theo quyết định số 125/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam  V/v phân cấp quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.