loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

(Ngày 14/8/2019) Bảng kê khai hàng hóa, dịch vụ bán trong nuớc hoặc xuất khẩu

Thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC, ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính huớng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá và Thông tư số 233/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC. 

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công khai bảng kê khai mức giá cung cấp dịch vụ lai dắt tàu thuyền tại khu vực III. Mức giá kê khai này đuợc thực hiện từ ngày 01/09/2019.

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nuớc hoặc xuất khẩu Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nuớc hoặc xuất khẩu