loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

(Ngày 04/4/2019) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN NĂM 2019 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN NĂM 2019