loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Tin Tức - Sự Kiện

(Ngày 04/4/2019) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019

Ngày tạo: 13:26:24 04-04-2019


Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN NĂM 2019 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN NĂM 2019