loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày tạo: 15:42:58 16-04-2024


Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2 Chương trình ĐHĐCĐ năm 2024 Chương trình ĐHĐCĐ năm 2024
3 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4 TT Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu TT Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu
5 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
6 Dự thảo báo cáo SXKD của Ban điều hành Dự thảo báo cáo SXKD của Ban điều hành
7 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
8 Dự thảo báo cáo của HĐQT Dự thảo báo cáo của HĐQT
9 Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát
10 TT phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 TT phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
11 TT Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 TT Thù lao HĐQT và BKS năm 2024
12 TT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 TT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
13 TT miễm nhiệm thành viên BKS TT miễm nhiệm thành viên BKS
14 TT giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS TT giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS
15 Dự thảo NQ Đại hội Dự thảo NQ Đại hội