loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày tạo: 10:24:22 23-06-2020


Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2 Quy chế đại hội Quy chế đại hội
3 Báo cáo hoạt động va chi dao SXKD cua HĐQT Báo cáo hoạt động va chi dao SXKD cua HĐQT
4 Báo cáo tài chính năm 2019 đã đuợc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã đuợc kiểm toán
5 Báo cáo của BKS Báo cáo của BKS
6 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
7 Tiêu chuẩn ứng cử đề cử HĐQT và BKS Tiêu chuẩn ứng cử đề cử HĐQT và BKS
8 Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS
9 Quy chê bầu cử HĐQT và BKS Quy chê bầu cử HĐQT và BKS
10 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
11 Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS
12 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2020 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2020
13 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư mua bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư mua bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty