loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
2 CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ
3 TỜ TRÌNH ĐOÀN CHỦ TỊCH. THƯ KÝ. BAN KIỂM PHIẾU ĐAI HỘI TỜ TRÌNH ĐOÀN CHỦ TỊCH. THƯ KÝ. BAN KIỂM PHIẾU ĐAI HỘI
4 QUY CHẾ ĐẠI HỘI QUY CHẾ ĐẠI HỘI
5 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
7 BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA HĐQT
8 BÁO CÁO CỦA BAN KIEM SOAT BÁO CÁO CỦA BAN KIEM SOAT
9 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
10 TỜ TRÌNH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VA BKS TỜ TRÌNH CHI TRẢ THÙ LAO  HĐQT VA BKS
11 TỜ TRÌNH LỰA CHON CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023 TỜ TRÌNH LỰA CHON CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023