loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày tạo: 15:03:15 07-04-2022


Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
2 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
3 TO TRÌNH THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH TO TRÌNH THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH
4 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
5 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
6 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
8 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
9 TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI ĐIỀU LỆ
10 TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS
11 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
12 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN