loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BỔ SUNG THÊM

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
2 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
3 TỜ TRINH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI TỜ TRINH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
4 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
5 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
6 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
8 TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI ĐIỀU LỆ
9 TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TỜ TRÌNH SỦA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
10 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
11 TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS
12 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
13 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT
14 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
15 TỜ TRINH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỜ TRINH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
16 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY