loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 26 tháng 05 năm 2017)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm)

+ Chương trình đại hội

+ Quy chế Đại hội

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

+ Trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

+ Trình thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017

+ Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

+ Trình ủy quyền cho HĐQT

+ Trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành

+ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2 Quy chế ĐHĐCĐ năm 2017 Quy chế ĐHĐCĐ năm 2017
3 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017
4 Báo cáo SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban điều hành Báo cáo SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban điều hành
5 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, nhiệm vụ năm 2017
6 Trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 Trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
7 Trình trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS Trình trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS
8 Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
9 Trình ủy quyền cho HĐQT Trình ủy quyền cho HĐQT
10 Trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành Trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành
11 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
12 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017