loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Quyết định đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Ngày 13/10/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 855/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam; Thông báo số 1336/TB-SGDHN ngày 13/10/2017 v/v ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (file đính kèm)

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 QĐ v/v Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam QĐ v/v Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
2 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam