loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

(Ngày 11/5/2018) Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày tạo: 21:06:28 11-05-2018


Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2 Chương trình Đại hội và các báo cáo Chương trình Đại hội và các báo cáo
3 Trình phân phối lợi nhuận năm 2017 Trình phân phối lợi nhuận năm 2017
4 Các tờ trình Các tờ trình
5 Dự thảo Điều lệ Công ty 2018 Dự thảo Điều lệ Công ty 2018
6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
7 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018