loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

(Ngày 09/5/2019) Tài liệu họp ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2019

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019
2 CHUƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2019 CHUƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2019
3 BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA HĐQT
4 BÁO CÁO KET QUẢ SXKD 2018 KẾ HOACH SXKD 2019 BÁO CÁO KET QUẢ SXKD 2018 KẾ HOACH SXKD 2019
5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐUỢC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐUỢC KIỂM TOÁN
6 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
7 CÁC TỜ TRÌNH CÁC TỜ TRÌNH