loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 10/06/2016)

Ngày tạo: 00:13:36 18-08-2016


+ Thông báo chốt danh sách cổ đông

 

+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội

 

+ Báo cáo tài chính

 

+ Điều lệ Công ty (cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần đầu)

  

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Biên bản Đại hội 2016 Biên bản Đại hội 2016
2 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016
3 Điều lệ Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam Điều lệ Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam