loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (ngày 06 tháng 02 năm 2015)

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 06/02/2015 và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 06/03/2015. Đại hội bầu ra HĐQT gồm 07 thành viên; BKS gồm 03 thành viên.

 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 06/02/2015:

 

+ Thông báo thời gian tổ chức đại hội

 

+ Biên bản & Nghị quyết đại hội

 

+ Nghị quyết của HĐQT (bầu chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc)

 

+ Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm

 

 

 

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Biên bản Đại hội đồng Cổ đông
2 Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
3 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
4 Nghị quyết 06 HDQT bổ nhiệm PTGD & KTT Nghị quyết 06 HDQT bổ nhiệm PTGD & KTT