loadding
DSDSD
hình 4
Hình 2
hình 3

Cổ Đông

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng với Công ty kiểm toán, kiểm toán tài chính năm 2017

Ngày tạo: 21:02:10 25-01-2018


Ngày 25/01/2018 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017. (file đính kèm)

Download tài liệu
STT Tên Tải về
1 Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017
2 Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017 Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017